Jazz Nizhny Novgorod

Social community of jazz lovers

// Branding

Brand logo, corporate identity and poster templates were developed for the Nizhny Novgorod community of jazz lovers.